Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Cách chào hỏi trong tiếng Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018 | 10 tháng 12 | 0 nhận xét

Chào : Xc-xop bai, Cô-rúp xua, Xua x'đây, Chum-riêp xua.Tiếng dùng đ chào có nhiu như trên, nhưng thông thường lúc gp nhau thì
d
ùng tiếng Xc-xơp-bai có nghĩa là bình an, vui v. Khi chào thì chp hai tay đưa lên ngc. Khi chào nhng người già hay nơi đông người như hi ngh, mít-tinh thì dùng tiếng Cô-rúp xua hay Chum-riêp xua. Lúc chào cũng chp hai tay đưa lên ngc (chào sư sãi thì dùng tiếng khác, s gii thiu phn sau).
Cm ơn : Or-cun
Xin : Xôm
Xin li : Xôm tôs hoc Xôm ót- tôs.
Xin th li, tha li : Xôm-s-phây-tôs
Mi : Onh-chơnh
Mi ngi : Onh-chơnh oòng-cui.D, vâng : Bat, Chas (tiếng bat và chas đu có nghĩa là d, vâng, nhưng nam gii d thì dùng tiếng Bat, n gii d dùng tiếng Chas).
Chào anh (ch) bình an, vui v : Xc-xop bai boong (Câu này cũng được hiu là khe không anh).  
Tm bit các bn : Xôm lia bon-đa mưhocXôm chùm-riêp lia bon-đa mưt.
 Xin tm bit anh : Xôm chum-riêp lia.
Nếu nói vi người ln hơn và kính trng ta dùng Xôm cô-rup lia
 Mi anh ung nước : Onh-chơnh boong phâc tưc.
 Nhà v sinh phía sau : Bòn-túp tưc nâu khang c'roi. Anh vui lòng ch mt chút : Boong mê-ta chăm bòn-têch. Chúng ta đi : Dơng chênh đòm-nơ.Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.