traffic-star

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bài 8: Hỏi đường

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài này sẽ giúp các bạn cách hỏi đường trong tiếng Khmer!

traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC