Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ


Bước 2:

Chọn tab Page Layout --> Breaks --> Next Page như hướng dẫn hình phía dưới để tách văn bản thành 2 section khác nhau

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ


Bước 3:

Tiếp theo chọn tab Insert --> Page numbers --> Format page numbers

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ

Tại đây bạn có thể chọn kiểu số của trang và chọn Start at là 1 hoặc giá trị bất kỳ mà bạn muốn

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ


Bước 4:

Sau đó bạn chọn Insert Footer hoặc header để thêm số trang và định dạng lại kiểu số trang


Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ

Bước 5:

Khi bạn click vào phần header hoặc footer thì sẽ xuất hiện 2 section khác nhau ở trang mà bạn muốn đánh số trang đầu tiên.

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ

Bước 6:

Đây là bước quan trọng để ngắt liên kết giữa 2 section giúp bạn có thể xóa số trang ở section 1.
Nhớ là click vào và có thể bôi đen phần header của section 2 để phần Link to Previous hiện ra và chọn tắt đi

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ

Bước 7:

Bây giờ bạn kéo lên phần section 1 à click vào phần page number của các trang bạn không muốn đánh số thứ tự để xóa đi

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳ

Tới bước này số trang của phần section 1 sẽ bị xóa đi, còn số trang của section 2 vẫn còn. Bạn có thể chọn lại start at: là 1 để page number bắt đầu từ 1.