Google Rank Checker Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0 | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014 | 15 tháng 1 | 0 comments

Cách gõ chữ Khmer trong word để mọi người tham khảo:
កខគឃង= k, x, K, X, g
ចឆជឈញ = c, q, C, Q, J
ដឋឌឍណ = d, z, D, Z, N
តថទធន = t, f, T, F, n
បផពភម = b, p, B, P, m
យរលវ = y, r, l, v
សហឡអ = s, h, L, G
ាិីឹឺុូួើ
a i IwWuUY;
ឿៀ េ,ែ,ៃ,ោ,ៅ
{ [ e E S o O
ុំ,ំ,ាំ,ះ,ិះ, េះ
, M A H, I+ H, V
ុះ, ោះ, ្, ៊
Shift+, shift+;, j, ‘, “, /Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.