traffic-star

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013 | 26 tháng 6 | 0 nhận xét

Khi coppy văn bản trên các trang Web về Word thường có nền chữ như sau:
Để xóa nền chữ này ta làm như sau:
Trước tiên bôi đen đoạn chữ cần xóa nền rồi vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Paragraph - Fill: No Color; > OK

Sau đó vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Text - Fill: No Color; > OK
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC