Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0 | Hoc tieng Khmer Online


Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của các bạn.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014 | 15 tháng 1 | 0 nhận xét

Cách gõ chữ Khmer trong word để mọi người tham khảo:
កខគឃង= k, x, K, X, g
ចឆជឈញ = c, q, C, Q, J
ដឋឌឍណ = d, z, D, Z, N
តថទធន = t, f, T, F, n
បផពភម = b, p, B, P, m
យរលវ = y, r, l, v
សហឡអ = s, h, L, G
ាិីឹឺុូួើ
a i IwWuUY;
ឿៀ េ,ែ,ៃ,ោ,ៅ
{ [ e E S o O
ុំ,ំ,ាំ,ះ,ិះ, េះ
, M A H, I+ H, V
ុះ, ោះ, ្, ៊
Shift+, shift+;, j, ‘, “, /Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.